Odhlášení z daně k nemovitosti

z důvodu prodeje nemovitosti

Povinnost odhlásit se z daně

Dle § 13a odst. 9 zákona č. 338/1992 Sb.,

Ztratil-li ten, kdo byl poplatníkem daně z nemovitých věcí postavení poplatníka proto, že se v průběhu zdaňovacího období změnila jeho vlastnická nebo jiná práva ke všem nemovitým věcem v územním obvodu téhož správce daně, které u něho podléhaly dani z nemovitých věcí (např. když všechny nemovité věci prodá, nebo tyto nemovité věci zanikly), je povinen oznámit tuto skutečnost správci daně nejpozději do 31. ledna následujícího zdaňovacího období. 

V těchto případech lze daň přiznat buď podáním daňového přiznání nebo podáním dílčího daňového přiznání. V dílčím daňovém přiznání poplatník uvede jen nastalé změny a výpočet celkové daně."

Jak se odhlásit z daně nemovitostí

Zákon pro odhlášení nestanovuje formu podání ani nebyl vydán zvláštní tiskopis. Uvedenou skutečnost lze sdělit místně příslušnému správci daně neformálním podáním, obvykle dopisem, ze kterého je zřejmé, že daňový subjekt přestal být poplatníkem daně z nemovitých věcí.

Pokud ji máte k dispozici, využijte k odeslání písemnosti datovou schránku, případně pak klasický doporučený dopis.

Adresátem je vždy místně příslušný finanční úřad, přičemž místní příslušnost se neurčuje podle místa Vašeho trvalého bydliště, nýbrž dle lokality, ve které se nachází nemovitost, jíž se změna týká.

Vzor dopisu pro odhlášení daně zde: