(prodáno)

Komerční pozemek

obec Mochov

Investiční příležitost. 

Nabízíme prodej pozemku jako velmi dobrou investici s využití plochy - lehká výrobní a skladovací. 

Skvělá investice pro uložení a zhodnocení prostředků do budoucna, kdy se hodnota pozemků dlouhodobě zvýší.

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu

 • podlažnost: max. 15 m nad okolním terénem
 • výška staveb max. 12 m nad okolním (původním, na plochu stavby navazujícím) terénem
 • koeficient zastavění pozemku s výjimkou již zastavěných areálů: max. 40%
 • koeficient zeleně s výjimkou již zastavěných areálů: min. 30 %
 • parkování vozidel bude zajištěno na vlastním pozemku
 • okrajové části plochy budou osázeny stromovou zelení plnící izolační a estetickou funkci a funkci přechodovou k plochám okolní krajiny, přičemž rozsah bude specifikován v územním řízení

Hlavní využití

 • pozemky staveb a zařízení pro výrobu a služby
 • stavby a pozemky pro skladování

Přípustné využití

 • doplňkové obchodní, kancelářské a správní provozy a objekty
 • doprovodná zařízení občanského vybavení (stravovací, sociální, zdravotní) § plochy zeleně
 • nezbytná související dopravní a technická vybavenost
 • samostatné stavby a zařízení technické infrastruktury

Nepřípustné využití

 • plochy, stavby a zařízení, které by byly zdrojem nebezpečných odpadů
  veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky překračující nad přípustnou míru limity uvedené
 • v příslušných předpisech zasahují za hranice areálu
  veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména výrobny těžkého průmyslu
 • všechny záměry, tj. stavby, činnosti a technologie, uvedené v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
 • všechny záměry, tj. stavby, činnosti a technologie, které nesplní podmínky hygienických limitů hluku vůči stavbám pro bydlení dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
 • PRODÁNO
 • Plocha pozemku:10.051
 • Cena:
 • Aktualizace:
 • ID:406
 • Voda:Ne
 • Odpad:Ne
 • Elektřina:120V, 230V, 400V (v realizaci)


(prodáno)